Ciljevi

 Home / Fondacija / Ciljevi

Ciljevi fondacije su da podstitče i razvija osnovna ljudska načela solidarnosti, humanosti, plemeneitosti i osećanja potrebe za uzajamnu pomoć i dobrovoljnu saradnju u rešavanju onih problema i potreba koja prate razvoj naročito mladih rukometašica i uopšte žena sportistkinja, i mladih trenera studenata sportskih i drugih srodnih fakulteta putem:

 • 1. Prikupljanje podataka o mladim i talentovanim sportistima – rukometašicama i mladim trenerima i njihovim potrebama;

 • 2. Podrška mladim rukometnim sportistima i trenerima, ne samo u sportskom razvoju već i u školovanju;

 • 3. Pokrivanje troškova školovanja i knjiga, kampova, individualnih treninga za mlade sportiste, organizacija rukometnih turnira, troškova stručnog usavršavanja mladih rukometnih trenera;

 • 4. Sveukupna promocija ženskog sporta i kroz saradnju sa medijima na popularizaciji ženskog sporta.

Ciljevi fondacije ostvarivaće se kroz različite aktivnosti, a naročito kroz:

 • 5. Identifikaciju i podršku u osposobljavanju i usavršavawu mladih rukometašica i mladih trenera putem finansiranja određenih projekata (pokrivanje troškova eventualnog lečenja mladih rukometašica u zemlji i inostranstvu) kao i drugih projekata u oblasti zdravog i sportskog odrastanja, troškova školovanja i stručnog usavršavanja;

 • 6. Dodeljivanjem nagrada;

 • 7. Organizovanjem memorijalnog turnira jedenom godišnje (prvi vikend u junu);

 • 8. Organizovanjem akcija radi prikupljanja finansijske i svake druge vrste pomoći;

 • 9. Organizovanjem stručne i profesionalne pomoći, organizovanjem stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugoih oblika edukacije u oblasti savremenih kretanja u rukometu;

 • 10. Objavljivanje štampanih i elektronswkih materijala, kao i aqudio i video vizuelnih zapisa koji su vezani za oblast rukometnog sporta i srodnih sportova, u cilju upoznavanja stručne i šire javnosti sa tokom i rezultativa delovanja fondacije;

 • 11. Uspostavljanjem i širenjem kontakata i saradnje sa domaćim i stranim stručnjacima i institucijama koje se bave srodnom problematikom u cilju povećanja stručnih resursa neophodnih za utemeljenje sveobuhvatnog sistema obučavanja i usavršavanja u rukometnom sportu;

 • 12. Inicijativama nadležnim organima i institucijama za trahsformaciju sportskog obrazovanja i usavršavanja u cilju praqćenja svetskih i evropskih trrendova u toj oblasti, i kao i sve ostale nepomenute društveno prihvatljive načine

Podsticanje inicijative fizičkih i pravnih lica na ulaganje ličnih sredstava, imovine i prava u ostvarivanju ciljeva zbog kojih je fondacija osnovana.

Prihvatanje i usmeravanje želje svih subjekatada kao donatori, legatori, zadužbinari i članovi ove fondacije namenski usmeravaju svoja sredstvaka aktivnostima koje su u finkciji podsticanja omasovljenja ženskog rukometnog sporta a time i ženskog sporta uopšte;


Donacije

Osmeh, radost i bezbrižno odrastanjej dece i omladine iz siromašnih porodica moguće je osigurati.. Mi nismo nemi posmatrači i svesni smo ograničenja koja institucije imaju i zato stvaramo mogućnosti na angažovanju šire zajednice kako bi se osiguralo da humane osobe koje žele da podrže naše napore...


Donirajte